قبولی تضمینی در کنکور ترکیه

اخذ پذیرش رشته های پزشکی ، دندان پزشکی، داروسازی ، فنی و مهندسی با نمره دلخواه از تمام دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم و بهداشت

img intro